Camphill Idealen

Camphill idealen

Camphill is een wereldwijde beweging van antroposofische woon-werkgemeenschappen die haar drie pijlers – gelijkwaardigheid, vrijheid en broederschap – richt op de actuele vragen van deze tijd. In Nederland zijn er meerdere Camphill-gemeenschappen waar volgens de Camphill idealen wordt gewerkt en geleefd.

Camphill idealen in Villa Tannenberg

Gelijkwaardigheid betekent voor ons de impuls tot ontwikkelen. Ieder mens, jong of oud, heeft een innerlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Om deze impuls ruimte te geven heb je andere mensen nodig. De ontwikkelingskansen zijn wederzijds: niet alleen voor het opgenomen kind of de jongere, maar ook voor de volwassenen om hun heen. Om een zorgvuldig oog te hebben voor elkaars talenten en tekortkomingen creëren we regelmatig Kringavonden. Hier wordt gestudeerd, uitgewisseld, beelden geschreven, enz.

Vrijheid betekent voor ons de impuls tot spirituele gemeenschapsvorming. Ieder mens heeft zijn eigen verhouding tot een spirituele wereld. Eenieder heeft hierin de vrijheid zijn/haar eigen weg te gaan. De vele overgangsmomenten, zoals het opstaan of het uit school komen, geven wij zorgvuldig vorm. Dit gebeurt iedere dag volgens hetzelfde ritueel. Deze ritmische herhaling geeft houvast, veiligheid en schenkt levenskracht. Zo vormen de maaltijden gemeenschappelijke momenten van ontmoeting en gesprek, waarbij met eerbied stilgestaan wordt bij het eten. Bij het naar bed gaan worden beeldende verhalen verteld of voorgelezen en krijgt het kind een ‘spreuk’ waarin de spirituele verbinding met zijn lot aangesproken wordt. De beleving van de seizoenen wordt gevierd met diverse feesten, met eigen activiteiten, verhalen en muziek. Zij vormen hoogtepunten in het jaar die de aandacht richten op thema’s die boven het alledaagse uitstijgen. Samen zoeken we naar invullingen van deze dingen, een zoektocht met respect voor de culturele achtergrond waaruit het kind of de medewerker komt.

Broederschap betekent voor ons de impuls tot cultuur van het hart. Ieder mens wil respectvol behandeld worden. Samen-werken is niet het zetten van handtekeningen onder een overeenkomst, maar een proces waarbij je je voortdurend realiseert dat je de ander nodig hebt om te doen wat je moet doen. We oefenen om met empathie en mededogen met een ander om te gaan, maar ook met onszelf. Dit vraagt ook om bereidheid tot handelen: de wil om het dóen!

Kijk voor meer info op: www.camphill-nederland.nl